+36 70 451 50 87
+36 70 504 83 14

Krízis telefon, NON-STOP!

+36 28 362 531
+36 28 494 042

Munkaidőben hívható.

Hétfő-Csütörtök 8:00 - 16:30
Pénteken 8:00 - 14:00

Irodánkban elérhetők vagyunk.

Az isaszegi tanyagondnokok

Tanyagondnokok az Önök szolgálatában.

Tudja meg, hogy miben és hogyan tudnak segíteni.

Részletek a Tanyagondnoki Szolgálat Szakmai programjából.

I. Az Intézmény ellátási területe

Isaszeg, a főváros agglomerációjához tartozó település, a Gödöllői-dombság peremén helyezkedik el, a Rákos-patak mentén.
A település Pest megyében, tájvédelmi és természetvédelmi területekkel határolt környezetben található, Gödöllő és Pécel között, a Budapest-Hatvan vasútvonal mentén, a fővárostól 30 km-re. A városhoz üdülőövezet és több horgásztó is tartozik.

Lakott külterületként a városhoz tartozik Öreghegy, Szentgyörgypuszta, Ilkamajor, Ürgemajor, Kereszthegy, Szabótanya, Nagy-hegy, Kálvária-hegy, Zártkertek, 4000-es Üdülőterület is.
Isaszeg állandó lakosainak száma kb. 11.610 fő, a település népsűrűsége 211,09 fő/km2.

Az Intézmény ellátási területe Isaszeg Város közigazgatási területe, és a területén tartózkodó személyek.
A Tanyagondnoki szolgáltatás ellátási területei a várost körülvevő külterületek. Természetesen, ezen területeken kívülről ha segítségkérés érkezik, akkor a lakos ellátását megtagadni nem lehet.

II. Az ellátandó célcsoport és ellátandó terület jellemzői

Isaszegen 1997. november 1-től működik Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Az intézmény szakmai egységei –idősek nappali ellátása, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítő szolgálat, gyermekjóléti szolgálat- kezdetben mind különállóan látták el faladatukat, majd 2016. január 1. napjától a családsegítő szolgálat és a gyermekjóléti szolgálat összeolvadásával új szakmai egységként a család- és gyermekjóléti szolgálat látja el a komplex családsegítési feladatokat.
A társadalmi szükségletek megváltozása, a szociális ellátások területein is újabb igényeket vetett fel, és ez elsősorban a minőségi ellátások irányában mutatkozott meg.
A települési önkormányzat, az intézmény fenntartójaként figyelemmel kíséri a szociális területen felmerülő szükségleteket és -lehetőségeit szem előtt tartva-, ezekre -a szociális törvény általi felhatalmazással élve- helyi szociális rendelet megalkotásával, új ellátási formák bevezetésével reagál.
Ilyen szociális ellátási forma bevezetése volt a tanyagondnoki szolgáltatás is, mivel a 2018-ig civilszervezet látta el, amely a tevékenységét megszüntette.
Az önkormányzat felismerve a külterületen élő lakosok szükségleteit, nehézségeit -bár nem kötelező ellátás- megszervezte a szolgálat működését 2018. október 1-től, fent nevezett külterületi részeken.
2021-ben az önkormányzat elindította a 2. tanyagondnoki szolgáltatását is.

A tanyagondnoki szolgálatot érintő legkiemelkedőbb szociális problémák a településen:

• lakhatási problémák (az alacsony jövedelmű réteg nem tud ingatlant vásárolni, az albérletbe való kiadás pedig igen csekély számban van jelen a településen);
• szenvedélybetegségek (alkohol, drog, cigaretta), és a belőlük fakadó szociális és kapcsolati problémák, bűnesetek;
• egészségkárosodás, pszichiátriai, ideggyógyászati és belgyógyászati tartós betegségek;
• iskolai hiányzás;
• gyermekszegénység;
• időskorú lakosság elmagányosodása.

Ellátandó célcsoportok:

• egyedül élő, elmagányosodott idősek,
• önmaguk ellátásáról gondoskodni nem tudó nagykorú személyek,
• egészségi állapotuk, fogyatékosságuk miatt támogatásra, segítségre szoruló isaszegi lakosok,
• alacsony jövedelmű, tartós beteget, fogyatékkal élő személyt nevelő családok,
• hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, kiemelkedően teljesítő, tehetséggondozást, és/vagy figyelmet igénylő gyermekek,
• hajléktalanok.

III. A szolgáltatás célja, feladata, alapelvei

Az Isaszegi Humánszolgáltató Központ szolgáltatási egységei:

• Család- és gyermekjóléti szolgálat
• Idősek Klubja (nappali ellátás)
• Szociális étkeztetés
• Házi segítségnyújtás
• Tanyagondnoki 1. 2. szolgálat

Fenti szolgáltatási egységek szállítási, tájékoztatási feladatainál nyújt, nyújthat segítséget a tanyagondnok a települési lakosok segítése mellett.

 

A szolgáltatás célja
A tanyagondnoki szolgáltatás célja az Isaszeg külterületén, valamint a tanyasi jellegű lakott területeken élők életfeltételeinek javítása, a közszolgáltatásokhoz való hozzájutás és a szociális alapellátások kiépítésének elősegítése, a települések szolgáltatási funkcióinak bővítése, közösségfejlesztés, valamint az elszigeteltség feloldása, a jobb életminőség elérése. Igény szerint a kistérségi közlekedési szolgáltatásokban való részvétel.
A szolgáltatási formának jelentős szerepe van a területi hátrányok felszámolásában.

 

Az ellátandó célcsoport
Elsősorban Isaszeg város külterületén életvitelszerűen tartózkodó lakosság, valamint a településen élő, szociális körülményei, ezen belül kora, egészségi állapota és egyéb aktuális élethelyzete alapján alkalmilag vagy tartósan jogosulttá válik a tanyagondnoki szolgáltatás igénybevételére.

 

A feladatellátás szakmai tartalma, módja, szolgáltatás formája, tevékenység leírása
A tanyagondnoki szolgálat az önkormányzat rendelete, az SZCSM rendelet 39. § (1)-(3) bekezdései, valamint a helyi szükségletek alapján

• közvetlen, személyes szolgáltatásokat (ezen belül alap- és kiegészítő feladatokat), valamint
• az önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett szolgáltatásokat végez.

 

A tanyagondnoki szolgáltatás

• szállítás,
• megkeresés és
• közösségi fejlesztés
szolgáltatási elemet biztosít.

Ez az ellátási forma munkanapokon nyújtja szolgáltatásait. Ettől eltérően, a felmerülő programok, ellátotti igények alapján, kizárólag előzetes egyeztetés szerint, hétvégén is megszervezhető a tevékenység.

 

Szállítás
A javak, vagy szolgáltatások eljuttatása az igénybe vevőhöz, vagy az igénybe vevő eljuttatása a közszolgáltatások, szolgáltatások, munkavégzés, közösségi programok, családi kapcsolatok helyszínére, ha szükségleteiből adódóan mindezek más módon nem oldható meg.

 

Megkeresés
Szociális problémák által érintett, vagy veszélyeztetett azon egyének közvetlen, illetve közvetett módon történő elérése, vagy felkutatása (a releváns szolgáltatásokhoz való hozzájutás céljából), akik vélhetően jogosultak egy adott szolgáltatásra, de azt bármilyen okból elérni nem tudják.
Megismeri a környezetében lévő szociális és egyéb szolgáltatásokat, annak érdekében, hogy szükség esetén tudjon hová fordulni, valamint az ellátott számára információt nyújtani, az őt érintő szolgáltatással kapcsolatban.

 

Közösségi fejlesztés
Egy településrész, település vagy térség lakosságát érintő integrációs szemléletű, bátorító- ösztönző, informáló, kapcsolatszervező tevékenység, amely különböző célcsoportokra vonatkozó speciális igényeket tár fel, szolgáltatásokat kezdeményez, közösségi együttműködéseket valósít meg.

A közvetlen, személyes szolgáltatások körébe tartozó alapfeladatai

Közreműködés az étkeztetésben
A tanyagondnok – a vonatkozó rendeletben közvetlen alapfeladatként definiált – feladata az igénybe vevők részére a napi egyszeri meleg étel -a TS Gastro által biztosított, és kiadagolt- egyszerhasználatos ételtároló edényekben történő házhoz szállítása, az erre vonatkozó jogszabály értelmében az étkeztetésre jogosult családok részére napi egyszeri meleg étel kiszállítása.
A tanyagondnok ezt a feladatot szóban vagy írásban jelzett igények alapján látja el.

Kapcsolódó feladata a szolgáltatást igénybe vevőkkel való beszélgetés során a további alapellátási igények felmérése és továbbítása a Humánszolgáltató Központ felé. A tanyagondnok a további szolgáltatásokra vonatkozó igényeket írásban rögzíti, és javaslatot tesz a szolgáltatást nyújtó felé azok megoldására.

 

Közreműködés a házi segítségnyújtás biztosításában
A házi segítségnyújtás keretében a tanyagondnok azon feladatokat látja el, amelyek kívül esnek a képesített gondozók által végezhető feladatok (etetés, gyógyszerezés, személyi higiénia biztosítása, egészségügyi ellátások stb.) körén.
A tanyagondnok segítséget nyújthat a rászorultak fizikai erejét és/vagy mozgásképességét meghaladó feladatok megoldásában:
• ház körüli, szakképesítést nem igénylő feladatok (villanykörte, gázpalack, zár stb. cseréje),
• kisebb, speciális szakértelmet nem igénylő javítások,
• nehezebb tárgyak mozgatása, hóeltakarítás, fűnyírás (szükség esetén közhasznú munkások bevonásával)
• a napi életvitel fenntartásához szükséges alapvető élelmiszerek, vegyi áruk, fogyasztási cikkek stb. beszerzése.
A tanyagondnok a bevásárlási kérelmeket írásban rögzíti, a vásárlás igénylőjétől előleget vesz át, és a kért árucikkeket helyben vagy az útja során érintett más településen vásárolja meg. A vásárlásról köteles nyugtát kérni, és a vásárolt árucikkekre az igénybe vevőtől kapott készpénzzel a bizonylat átadásával – a beszerzett áru átadásával egyidejűleg – elszámolni.

Közreműködés a közösségi és szociális információk szolgáltatásában
A szociális biztonság megteremtéséhez és a helyi közösségi életbe való bekapcsolódáshoz szükséges információk eljuttatása a település lakói számára.
A tanyagondnok feladata: a helyben vagy a legközelebbi település(ek)en elérhető szolgáltatások igénybevételének lehetőségeire vonatkozó információforrások és információk felkutatása, és a lakosság ezek alapján történő tájékoztatása.
A feladat ellátása folyamatos.

 

Közreműködés az egyéb alapszolgáltatásokhoz való hozzáférésben
A tanyagondnok fontos feladata a Sztv.-ben meghatározott szociális alapszolgáltatások, valamint a család– és gyermekjóléti szolgálat tevékenység igénybevételéhez nyújtott segítség, az ezen intézményekkel, szakembereikkel való folyamatos kapcsolattartás, igény esetén a szakemberek szállítása.
A tanyagondnok munkája során folyamatosan figyelemmel kíséri a lakosság, és különösen a veszélyeztetett családok életkörülményeit.
Észlelnie kell a veszélyhelyzeteket, a különböző szenvedélybetegségeket (alkohol, drog stb.). Különös figyelemmel kell lennie a gyermekek helyzetére, az esetleges gyermekbántalmazásra, a családon belüli erőszakra. Amennyiben ilyen esetek tudomására jutnak, azonnal köteles tájékoztatni a szolgáltatást nyújtót, hogy a szükséges intézkedésekre (megelőzés, kríziskezelés) sor kerülhessen.
A tanyagondnok részt vesz a veszélyhelyzetek elhárítását célzó intézkedésekben (otthonba szállítás, család- és gyermekjóléti és szolgálattal való együttműködés, a krízishelyzetben lévő családok szakemberekkel történő látogatása).
Figyelemmel kíséri a magányosan élőket, esetleges egészségromlásukról tájékoztatja a háziorvost.
Amennyiben azt tapasztalja, hogy önmagukról saját háztartásukban már segítséggel sem képesek gondoskodni, jelzi az ellátás szükségességét az Isaszegi Humánszolgáltató Központ vezetőjének. A magatehetetlen személyek esetében gondoskodik a hozzátartozók értesítéséről. A szállítási szolgáltatás a rászorult lakosok, hozzátartozóik jelzése vagy a tanyagondnok bejelentése alapján vehető igénybe.

 

Az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás segítése
A feladat három fő területet érint: a betegek háziorvoshoz és egyéb egészségügyi intézménybe szállítását, valamint a gyógyszerek kiváltását, illetve a gyógyászati segédeszközök beszerzését.
A tanyagondnoki szolgálat alapfeladata, hogy a településen élő betegek minél gyorsabban jussanak el a megfelelő orvoshoz, jussanak gyógyszereikhez.
A szállítási feladatot igény szerint kell ellátni, indokolt esetben a saját településen belül is. A településen kívüli betegszállítás esetén alkalmazkodni kell a rendelési időkhöz és a betegek számára előírt időpontokhoz. A fertőző betegek szállításánál különösen körültekintően kell eljárni.
A tanyagondnok a betegszállítás tekintetében kompetenciáját nem lépheti át, a sürgősségi betegszállítást nem helyettesítheti. Kizárólag járóbeteg-szállítást végezhet, kivéve, ha a mentő kihívására – vagy megérkezésére nincs lehetőség.
A járóbetegek tanyagondnoki gépjárművel történő szállításához nincs szükség ÁNTSZ-engedélyre, tekintve, hogy ez szerepel a tanyagondnoki szolgáltatás alapfeladataiban, amelyet az SZCSM rendelet tartalmaz.
A betegszállítás biztonságos megoldása érdekében a tanyagondnoknak rendelkeznie kell az alapvető elsősegély-nyújtási ismeretekkel.
A tanyagondnok munkájával hozzájárul a lakosok egészségi állapotának megőrzéséhez azáltal is, hogy aktívan részt vesz a betegségmegelőző tevékenységek, akciók szervezésében, tájékozódik, és tájékoztatja a lakosságot a szűrővizsgálatok lehetőségéről, helyszínéről, időpontjáról.

 

Egyéb egészségügyi intézménybe való szállítás, szakrendelésre szállítás
Az egészségügyi intézményekbe való szállítása előzetes időpont egyeztetés, orvosi beutaló alapján történik.

 

Gyógyszerkiváltás, gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása
A tanyagondnok a gyógyszerkiváltást, a gyógyászati segédeszközök beszerzését az ellátottak és a háziorvos szokásjoga, igénye szerint végzi.
Amennyiben a lakos állapota lehetővé teszi, saját maga váltja ki a gyógyszereit, ellenkező esetben a tanyagondnok vásárolja meg, és viszi ki az ellátottak számára.
Az elszámolás a pénzkezelési szabályzat szerint történik.
A receptek kiváltása és házhozszállítása során ügyelni kell arra, hogy a gyógyszerek név szerint kerüljenek külön csomagolásra, és az elszámolás is pontos legyen, a vásárlást nyugtával kell igazolni.

 

Gyermekszállítás, óvodások, iskolások, fiatalok szállítása
A települések külterületeinek benépesedéséből adódóan, egyre nagyobb szükség van a tanyagondnoki szolgálat ezen szolgáltatására. A belterületektől kívülálló területek tömegközlekedésének hiányosságait pótolva szükségessé vált az óvodás – és iskoláskorú gyerekek oktatási intézménybe való szállítása.
A tömegközlekedés hiányosságai miatt és a gyermekek biztonságos közlekedése érdekében a tanyagondnoki gépjármű részt vesz a gyermekek szállításában.
A gyermekszállítási feladatok egyik része a tankötelezettség teljesítésének megoldásában történő segítségnyújtás, másik része pedig a külterületeken élő gyermekek esélyegyenlőségét biztosító szolgáltatásokhoz való hozzájutás segítése. Ide tartozik a gyermekek iskolai rendezvényekre, versenyekre, ünnepségekre való szállítása is.

 

Egyéb gyerekszállítás
A gyermekek szabadidős programra, iskolán kívüli rendezvényekre, kirándulásokra, sport tevékenységekre stb. való szállítása is a tanyagondnoki szolgáltatás egyik alapfeladata.
A tanyagondnoki gépjárműnek meg kell felelni a gyermekszállítás feltételeinek, rendelkeznie kell a szükséges tárgyi – személyi feltételekkel.
A közúti közlekedési szabályoknak megfelelően a gépjárművet a „gyermekszállítás” matricával kell/ lehet ellátni.

 

 

A tanyagondnoki szolgálat közvetlen, személyes szolgáltatásokon belüli kiegészítő feladatai

A közösségi, művelődési, sport- és szabadidős rendezvények szervezése, segítése
A tanyagondnoki szolgálat egyik fő célja a településen élők életminőségének javítása.
Ez jelenti a helyi társadalom demokratikus működéséből fakadó élénk közéletet, civil szervezetek létét és működését, amit a szolgálat fenntartója támogathat. A feladat elvégzésében nagy szerepe van a tanyagondnoknak, aki ismeri a település lakóit és szükségleteit, élvezi bizalmukat, és könnyen aktivizálható kapcsolatrendszerrel kell rendelkeznie. E feltételek megléte esetén lehet a helyi közélet motorja, illetve a közéleti események szervezője.
Feladatainak egy része a gépjárművel történő szállítás (helyi egyesületek, dalárda, nyugdíjasok, sportolók, illetve a rendezvényekre más települések közösségei, valamint a rendezvényekkel kapcsolatos beszerzések, helyszín biztosítása, berendezése, stb.) megoldása. A feladatok más része a rendezvények szervezésével, népszerűsítésével kapcsolatos.
A tanyagondnok tevékenysége a településen kívüli közösségi, kulturális események szervezésére is kiterjed, azoknak rendszeres szervezője lehet: színházlátogatás, nyugdíjasok kirándulása, gyógyfürdőbe, egyházi eseményekre (búcsú) történő szállítás.

 

Egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása
Segítségnyújtás a lakosság hivatalos ügyeinek intézésében, amely történhet a szolgáltatást igénylők adott hivatalokba, intézményekbe történő szállításával, illetve az ügyek tanyagondnokok által történő elintézésével.
A tanyagondnok munkája során köteles a lakosságot érintő gondokat az önkormányzat felé tolmácsolni, valamint az önkormányzat intézkedéseit a lakossággal megismertetni, és a visszajelzéseket továbbítani. Feladatellátása során rendszeres kapcsolatban van a lakossággal, problémáikat, kéréseiket meghallgatja.
Az önkormányzati munkát segíti a hivatal leveleinek, szórólapjainak kézbesítésével, a hirdetmények hirdetőtáblára történő kihelyezésével.

 

Egyéb lakossági szolgáltatások biztosításában való közreműködés
Olyan feladatok tartoznak ide, amelyek közvetlenül egyik korábban felsorolt feladathoz sem tartoznak:
Napi beszerzések: a mindennapi megélhetéshez szükséges áruk (pl. alapvető élelmiszerek beszerzése és házhoz szállítása)
Nagybevásárlás: az igénybevevők bevásárlóközpontokba való eljuttatásával vagy – megbízásuk alapján – a falugondnok által történő nagyobb tételben történő egyidejű beszerzések, melyek egyik célja az ellátottak korlátozott anyagi lehetőségeinek kímélése a nagybani bevásárlással elérhető megtakarítással.
A saját fogyasztás céljára háziállatot tartó lakosok számára táp, állatgyógyszerek és az állattartáshoz szükséges egyéb eszközök, gépek beszerzése és házhoz szállítása.

 

A tanyagondnoki szolgálat által nyújtott közvetett – az önkormányzati feladatok megoldását segítő – szolgáltatások
A tanyagondnok – amennyiben ez nem a személyes segítségnyújtás rovására történik közreműködhet azon önkormányzati feladatok megoldásában is, amelyeknek ugyancsak célja szintén a város lakosságának minél jobb ellátása, tájékoztatása, de amely feladatokat nem személyesen és közvetlenül az egyes rászorulók, igénybe vevők számára végzi.
Ilyen feladatok lehetnek:
• ételszállítás önkormányzati intézménybe (hivatal),
• a település ellátását, működését szolgáló anyag- és árubeszerzés az önkormányzat és intézményei számára,
• önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére (írásos anyagok, szórólapok terjesztése – a helyi hirdetőtáblákon való elhelyezés, illetve a szórólapok házhoz juttatása), valamint az egyéb önkormányzati fenntartású és finanszírozású médiákon (önkormányzat web lapja) történő tájékoztatásban való közreműködés.


A szolgáltatást igénybe vevők köre:
A települési lakosok, az önkormányzat és intézményei.


A feladatellátás módja:
A fenntartó utasításai alapján, összehangolva a falugondnoki szolgáltatás személyes szolgáltatást jelentő alapfeladataival.

A tanyagondnoki szolgáltatás összteljesítményét jelző mutatók
A tanyagondnoki tevékenység településen belüli és településen kívüli feladatellátást egyaránt feltételez. A tanyagondnoki feladatok közül néhány esetben (házi segítségnyújtás egyes elemei, információszolgáltatás, közösségi rendezvények szervezése) nélkülözhető a gépjármű használata, de a szolgáltatás elemeinek túlnyomó többsége a gépjármű igénybevételével látható el.


A tanyagondnoki szolgáltatások közzétételének módja
A tanyagondnoki szolgáltatásokról szóló tájékoztatást a helyben szokásos módon kell közzétenni:
• hirdetményben, a szokásos helyeken,
• helyi rendezvényeken: közmeghallgatás,
• a helyi médiákban: hírlevelek,
• személyesen, élőszóban: a tanyagondnok, a polgármester/fenntartó/intézményvezető, illetve képviselőik (hivatali dolgozók) útján.


A szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség
A szolgáltatással ellátott település(rész) lakossága a helyben szokásos tájékoztatási módozatok szerint értesül a lehetőségekről.
A szolgáltatásokkal és a felmerülő problémákkal kapcsolatban tájékoztatást munkaidőben a tanyagondnok, és az Isaszegi Humánszolgáltató Központ vezetője adnak.
A tájékoztatás alapja az önkormányzatnak a helyi szociális rendelete, valamint a tanyagondnoki szolgálatról szóló rendelete, illetve a működési engedélyt kiadó hatósághoz benyújtott szakmai programja.

A kapcsolattartás lehetséges módjai
Személyesen: a tanyagondnoki szolgálattal való kapcsolattartásra az esetek többségében az igénybevételkor kerül sor. Az igénybevétel dokumentálása az adott szolgáltatás elvégzésének elismerését igazoló szolgáltatásnaplónak az igénybe vevő részéről történő aláírásával történhet.
Telefonon: a tanyagondnok számára biztosított telefonon történő mobil elérhetőségen lehetséges a kapcsolattartás, hogy az igénybe vevők a távollétében is jelezni tudják számára szükségleteiket.
Írásban: rendszeres ellátási igényüket, észrevételeiket, illetve esetleges panaszaikat az ellátottak írásban is jelezhetik az Isaszegi Humánszolgáltató Központ részére levélben, vagy e-mail útján.


Tárgyi feltételek

A tanyagondnokok részére a feladat elvégzéséhez 4 személy szállítására alkalmas gépkocsit biztosít az önkormányzat.
A tanyagondnok, a tanyagondnoki gépjárművet munkaidőn kívül zárt helyen tárolja. A tanyagondnok köteles a gépkocsit rendben, tisztán tartani, a szervizigényt figyelemmel kísérni (km-óraállás).
A tanyagondnok jogosult a szolgáltatással kapcsolatos iratokba betekinteni és a tanyagondnoki gépjármű mellett a feladatellátásához szükséges egyéb, a szolgáltatást nyújtó rendelkezésére álló eszközöket is használni (számítógép, internet, telefon stb.).
A fenntartó saját költségén – az ellátottakkal való kapcsolattartás, a megoldandó feladatokról való gyors értesülés és a hasonlóan gyors problémamegoldás érdekében – mobiltelefon használatát biztosítja a tanyagondnok számára.
A tanyagondnok tevékenységének, a szolgáltatások igénybevételének dokumentálására a jogszabályi előírás szerinti tevékenységnaplót használja.
A Humánszolgáltató Központ épületének, a tanyagondnok által használt infrastruktúrája: telefon, internet, számítógép, nyomtató és fénymásoló.


Az ellátás igénybevételének módja

A lakosok a szolgáltatás iránti igényeiket a tanyagondnoknál személyesen, vagy telefonon, az Isaszegi Humánszolgáltató Központban személyesen illetve írásban jelezhetik.
A szolgáltatásról szóló tájékoztatót a Humánszolgáltatóban elhelyezett plakáton, az „Önkormányzati tájékoztatóban” írásban, illetve az Intézmény facebook oldalán olvashat az érdeklődő.
A szolgáltatásra igényt tartó személy a településen belüli szolgáltatási igényét minimum 2 munkanappal előbb bejelentheti és egyeztetheti a falugondnokkal, a településen kívüli szolgáltatási igényét pedig 3 munkanappal előbb kell bejelentenie és leegyeztetnie.
A feladatellátás egyrészt a bejelentés sorrendjétől, másrészt a bejelentett probléma fontosságától függ.
Azon szolgáltatási, szállítási igényeket, amelyek eltérnek a rendszeres tevékenységektől, az intézményvezető a fenntartóval egyezteti.
A tanyagondnoki szolgáltatás során az igények teljesítésének mérlegelésekor ügyelni kell arra, hogy az időben is rendszeres, közvetlen, személyes szolgáltatások körébe tartozó alapellátási feladatok nem sérülhetnek, valamint a gazdaságosság szempontjának figyelembe vételével kell dönteni.