Házi segítségnyújtás

Az ellátás szabályozása, és az ellátásra való jogosultság megállapítása a helyi rendelet szerint történik:

 

23. §      (1) Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani a Szt. rendelkezései szerint az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.

(2) A Szt.-ben meghatározottak szerint biztosítandó házi segítségnyújtásról Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete, az általa fenntartott Isaszegi Humánszolgáltató Központ útján gondoskodik, mely intézmény a házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálja a gondozási szükségletet.

 

Az ellátásra való igényt a Humánszolgáltatónál lehet jelezni e-mailben, telefonon, személyesen. Az ellátásra jelentkező személlyel történt személyes beszélgetésen a hozzátartozók is jelen vannak, akkor kerül kitöltésre a kérelem is. Szintén akkor kerülnek pontosításra az ellátás részletei is.

A dokumentumtárból lehet letölteni, illetve személyesen a Humánszolgáltatótól kérni Kérelem nyomtatványt.

 

(3) A Szt.-ben meghatározottak szerint biztosított házi segítségnyújtás igénybevételére irányuló kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani az intézményvezetőnél, aki a szolgáltatás nyújtására írásos megállapodást köt az ellátottal. A kérelemhez csatolni kell az egészségi állapotról szóló háziorvosi igazolást.

A dokumentumtárban megtalálhatók a nyomtatványok (kérelemnyomtatványban, de külön is, illetve a Gondozási-szükséglet értékelő adatlap).

 

(4)21 A házi segítségnyújtásért térítési díjat kell fizetni, a rendelet 1. mellékletében írt intézményi térítési díjak alapul vételével. A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja az Szt.-ben foglaltak alapján kerül meghatározásra. A személyi térítési díj az ellátottak jövedelme alapján az alábbiak szerint kerül megállapításra. A térítési díj

  1. a) 0 Ft/óra, ha az igénybe vevő jövedelme 0 Ft-tól 28.500 Ft-ig.
  2. b) 250 Ft/óra, ha az igénybe vevő jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap legkisebb összegének 200%-át (28.505 Ft-tól 57.000 Ft-ig)
  3. c) 450 Ft/óra, ha az igénybe vevő jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének a 400%-át (57.005 Ft-tól 114.000 Ft-ig),
  4. d) a c) pontban megjelölt jövedelemhatár felett 600 Ft/óra.

(5) A házi segítségnyújtás keretében végzett étel házhoz szállítását annak lehet biztosítani, aki a háziorvos igazolása, valamint a szociális ellátást nyújtó intézmény környezettanulmánya szerint arra rászorult, különös tekintettel egészségi állapotára, valamint arra, hogy a kérelmező egyedül élő-e, rendelkezik-e tartási szerződéssel. E körülmények fennállását az intézményvezető évente, vagy szükség szerint felülvizsgálja.

(6) Házi segítségnyújtás esetében a gondozási szükséglettel nem rendelkező személy is ellátható, ha az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalja a szolgáltatási önköltséggel azonos mértékű személyi térítési díj megfizetését, és ellátása nem veszélyezteti a gondozási szükséglettel rendelkező lakosok megfelelő ellátását.

Print Friendly, PDF & EmailNyomtatás és PDF letöltés